مايو 6, 2014

فاکس رولر – فاکس پلن

فاکس رولر در ساخت پروتزهای کامل برای تنظیم رولر موم بالائی به منظور تعیین ترازهای اکلوزال (camper) و افقی (interpupil) استفاده می شود.